» » Money, money, money...
  31-10-2011, 07:41   Informacje
     Nie­da­wno mia­ła miej­sce nie­cie­ka­wa sy­tu­a­cja, gdyż roz­dział Pro­jekt Man­ga zo­stał do­da­ny na M-L przed koń­cem straj­ku. Oczy­wiś­cie, mógł to być ma­ni­fest, któ­ry miał uświa­do­mić gru­pę, jak nie­do­sta­tecz­ne ma­ją za­bez­pie­cze­nia. Nie­mniej by­ła to bar­dzo nie­mi­ła spra­wa i po­ka­zu­je nam, że chro­nić mu­si­my się nie tyl­ko przed sze­fem M-L, ale tak­że przed nie­któ­ry­mi z czy­tel­ni­ków. To bar­dzo źle. Mó­wi się trud­no i ma­my na­dzie­ję, iż czy­tel­ni­cy bę­dą jed­nak po na­szej stro­nie, a o ta­kich sy­tu­a­cjach bę­dą nas in­for­mo­wa­li pry­wat­ny­mi ka­na­ła­mi. Strajk koń­czy się dzi­siaj, a my po­ru­szy­my dziś bar­dzo ży­wy i draż­li­wy te­mat. Przez ca­ły czas na­szej ak­cji czy­tel­ni­cy do­po­mi­na­li się o ten punkt, czyli:
Zarabianie na pracy skanlatorów.

     To dość trud­na spra­wa i dla­te­go nie chcie­li­śmy po­chop­nie wy­cią­gać wnios­ków. Jed­nak fak­tem jest, że Manga-Lib nie tyl­ko utrzy­mu­je z re­klam swo­ją in­fra­struk­tu­rę, ale tak­że przy­no­si sze­fo­wi spo­ry zysk. O ile wie­lu czy­tel­ni­ków, a na­wet skan­la­to­rów, jest w sta­nie za­ak­cep­to­wać utrzy­ma­nie ser­we­rów z rek­lam, to za­ra­bia­nie do włas­nej kie­sze­ni nie­ma­łych prze­cież pie­nię­dzy za cu­dzą pra­cę, jest dla nas nie do przy­ję­cia. W po­przed­nim new­sie po­ka­za­li­śmy, iż ca­łą pra­cę wy­ko­nu­je­my za dar­mo po to, aby pro­mo­wać man­gi w Pol­sce. Kie­dy ktoś z na­szej pra­cy ro­bi so­bie dzia­łal­ność za­rob­ko­wą, to wku­rza. Dla przy­kła­du: na oko­ło 77 grup skan­la­cyj­nych w Pol­sce (akty­wnych w chwi­li pu­bli­ka­cji te­go new­sa) je­dy­nie 2 ma­ją wła­sne re­kla­my, z któ­rych to utrzy­mu­ją ser­we­ry i ku­pu­ją ory­gi­nal­ne to­mi­ki. Resz­ta grup ko­rzy­sta z dar­mo­wych ser­we­rów (53) lub sa­mo­dziel­nie po­kry­wa cał­ko­wi­te kosz­ty (21). Jed­na gru­pa pro­si o wspar­cie czy­tel­ni­ków. Dar­mo­we hos­tin­gi za­zwy­czaj wrzu­ca­ją włas­ne re­kla­my i nie ma się na to żad­ne­go wpły­wu. Są właś­ci­cie­la­mi, da­ją za dar­mo, ma­ją ta­kie pra­wo. Nie po­tę­pia­my grup za wy­bór ta­kich hostingów.

     Trze­ba by tu za­zna­czyć, że ten sam pro­blem i te same protesty mia­ły miej­sce tak­że na ryn­ku an­glo­ję­zycz­nym. Swe­go cza­su dość głoś­na by­ła spra­wa ze StopTazmo, ser­wi­sem, któ­ry bez­ce­re­mo­nial­nie pobierał opłaty za czy­ta­nie i ścią­ga­nie roz­dzia­łów. Zmie­nił on nie­znacz­nie po­li­ty­kę, ale je­go dzia­łal­ność za­owo­co­wa­ła ty­mi sa­my­mi do­pis­ka­mi do roz­dzia­łów, któ­re sto­su­je część na­szych ro­dzi­mych skan­la­to­rów, czy­li „nie poz­wa­la­my na za­miesz­cza­nie na­szych roz­dzia­łów na stro­nie XXX”, itd. W tej chwi­li ten sam pro­ce­der co Man­ga-Lib, upra­wia Man­ga­Fox, a ra­czej od­wrot­nie, gdyż ten dru­gi ist­nie­je wie­lo­krot­nie dłu­żej. Skan­la­to­rzy nie­za­do­wo­le­ni z ta­kie­go obro­tu spra­wy, gdy ktoś za­ra­bia cięż­kie pie­nią­dze na ich cha­ry­ta­ty­wnej pra­cy, za­ło­ży­li wła­sny ser­wis, Batoto. My zro­bi­li­śmy to sa­mo, a do­kład­nie – do­ga­da­li­śmy się z Centrum Mangi, któ­re to od sa­me­go po­cząt­ku współ­pra­co­wa­ło z gru­pa­mi skanlacyjnymi.

     A te­raz do rze­czy. W ko­men­ta­rzach na stro­nie Unii po­ja­wia­ły się kil­ku­krot­nie opi­nie, że je­śli nie żą­da się ży­wej go­tów­ki w for­mie wy­mo­gu ko­rzy­sta­nia lub proś­by o wspar­cie, to zna­czy, że ser­wis nie za­ra­bia. To bar­dzo po­waż­ny błąd oce­ny eko­no­mii, gdyż re­kla­my tak na­praw­dę są bar­dzo kon­kret­ną for­mą za­rob­ku. Oso­ba, któ­ra chce się za­re­kla­mo­wać, MUSI za­pła­cić re­al­ne pie­nią­dze tej, któ­ra ta­ką re­kla­mę u sie­bie za­mieś­ci. Moż­na oczy­wiś­cie prze­pro­wa­dzić kam­pa­nię wy­mia­ny in­for­ma­cji, gdzie kar­tą prze­tar­go­wą są np. but­to­ny i ba­ne­ry czy mo­du­ły re­kla­mo­we. Ta­ka wy­mia­na jed­nak nie wią­że się z prze­pły­wem go­tów­ki. Praw­dą jest, że sa­mo wy­świet­la­nie re­klam jest do­cho­do­wym zajęciem.

     Dla przy­kła­du, Cen­trum Man­gi z sa­me­go po­cząt­ku ist­nie­nia gene­ro­wa­ło oko­ło 80 zł miesięcznie przy 2 mln odsłon i oko­ło 30 tys. uni­kal­nych użyt­ko­wni­ków. Rocz­nie jest to pra­wie 1000 zł, co z po­wo­dze­niem po­kry­ło­by kosz­ty ser­we­ra wir­tu­al­ne­go, ser­we­ra ba­zy SQL i pa­ru do­men. War­to za­u­wa­żyć, że 3 ta­kie re­kla­my i wca­le nie więk­sza po­pu­lar­ność wy­star­czy­ła­by na pod­sta­wo­wy (naj­tań­szy) ser­wer de­dy­ko­wa­ny. A wraz ze wzro­stem po­pu­lar­no­ści, ro­sła­by ilość pie­nię­dzy otrzy­my­wa­nych za tę jed­ną re­kla­mę, dzię­ki cze­mu mo­żna by za­in­we­sto­wać w lep­szy ser­wer o więk­szej prze­pu­sto­woś­ci. Tą dro­gą po­szedł wspo­mnia­ny wcześ­niej Batoto. Mu­si on przy­jąć ruch an­giel­skie­go ryn­ku skan­la­cyj­ne­go, któ­ry jest co naj­mniej 15-krot­nie więk­szy niż pol­ski, a prze­cież ko­rzy­sta­ją z nie­go tak­że in­ne na­ro­do­we spo­łecz­noś­ci. War­to za­u­wa­żyć, że ser­wis ten po­sia­da je­dy­nie 3 re­kla­my na stro­nie głów­nej, 1 na stro­nie pro­jek­tu i 2 na stro­nie czyt­ni­ka on­line. I to wy­star­cza na utrzy­ma­nie ser­wi­su więk­sze­go niż Manga-Library!

     A te­raz po­rów­naj­my z Man­ga-Lib­ra­ry. 6 re­klam na stro­nie głó­wnej, 3 na stro­nie pro­jek­tu, 4 na czyt­ni­ku on­line. Do­dat­ko­wo wy­ska­ku­ją­ca re­kla­ma ja­ko pop-up oraz w stopce jeden link do fir­my za­kła­da­ją­cej in­ter­net, na któ­rej nie ma wy­mia­ny w dru­gą stro­nę, więc pew­nie cho­dzi o kon­trakt. Po­pa­trzmy do te­go na sta­ty­sty­ki, któ­ry­mi K3n­sei się pochwalił:
 – około 150 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie.
 – około 30-35 milionów odsłon strony.
 – około 5-10 gr za każdą wyskakującą reklamę (to bar­dzo wy­so­ka staw­ka!), co 15 minut dla każdego IP.

     Prze­pro­wadź­my BAR­DZO BAR­DZO BAR­DZO przy­bli­żo­ne ob­li­cze­nia na pod­sta­wie da­nych z Cen­trum Man­gi, któ­ry ja­ko ser­wis o po­dob­nym pro­fi­lu da­je naj­bar­dziej wia­ry­god­ne po­rów­na­nie. Ze wzglę­du na dłu­gość new­sa nie bę­dzie tu wy­li­czeń krok po kro­ku. Cen­trum Man­gi we wrześ­niu 2010 ro­ku mia­ło 2 re­kla­my na głów­nej, 0 na pod­stro­nie pro­jek­tu i 1 na czyt­ni­ku on­line. Oko­ło 33% to oso­by, któ­re spę­dza­ją na stro­nie dłu­żej, niż 10 minut. Oko­ło 10% wszyst­kich od­wie­dzin, to oso­by czy­ta­ją­ce man­gi - głę­bo­kość od­wie­dzin na poziomie 20 i wię­cej stron oraz pra­wie 18% spę­dza­ją­cych na stro­nie dłu­żej niż pół go­dzi­ny. Ca­ła resz­ta to od­wie­dza­ją­cy, któ­rzy wej­dą zo­ba­czyć, czy jest coś no­we­go i od­świe­żą cza­sem pa­rę stron z ko­men­ta­rza­mi, albo tyl­ko ścią­gną ja­kiś roz­dział man­gi na dysk. Za­łóż­my, że na ML jest podobnie.

     ML ma obec­nie oko­ło 5 ra­zy wyż­szą licz­bę uni­kal­nych use­rów i oko­ło 15-krot­nie więk­szą licz­bę od­słon, niż CM rok te­mu. Ma też śred­nio 3 ra­zy wię­cej re­klam, co da­je oko­ło 1200 zł mie­sięcz­nie. Nie uwzględ­ni­li­śmy w tej kwo­cie licz­by od­słon, gdyż za­le­ży to od ilo­ści pod­pi­sa­nych kon­trak­tów oraz od współ­czyn­ni­ka tzw. cappingu. K3n­sei ma pod­pi­sa­nych kil­ka­naś­cie kon­trak­tów (nie spo­sób do­wie­dzieć się ile, chy­ba, że sam za­in­te­re­so­wa­ny to ujaw­ni), a cap­ping na oko wy­cho­dzi oko­ło 3-5 (czym mniej­sza war­tość, tym więk­szy mo­że, ale nie mu­si, być za­ro­bek), co da­je staw­kę pra­wie 6-krot­nie wyż­szą, czy­li mie­sięcz­nie bę­dzie to ja­koś 7000 zł. Do te­go do­cho­dzi reklama wyskakująca, któ­ra dla oko­ło 20% użyt­ko­wni­ków po­ja­wi się ze 2 ra­zy, a dla re­szty raz. 150 tys. uni­kal­nych od­wie­dza­ją­cych da­je przy 5 gr ja­kieś 9000 zł mie­sięcz­nie... Za­raz, coś tu jest nie tak. Fir­ma BinLayer, z któ­rej sie­ci K3n­sei ko­rzy­sta, nie daje tak wysokich stawek! Za­łóż­my, że to jed­nak po­mył­ka i K3n­sei po­gu­bił się we wła­snych ob­li­cze­niach. BinLayer okre­śla staw­kę na pół euro za 1000 za­mknięć re­kla­my (tak, 100% klik­nięć w krzy­żyk jest płat­ne!). Da­ło­by to ja­kieś 350 zł mie­sięcz­nie, to już wy­glą­da na bliż­sze praw­dzie. K3n­sei mó­wił też, że dla naj­bar­dziej po­pu­lar­nych mang, któ­re da­ją mu naj­wię­cej od­wie­dzin, usta­wił naj­lep­sze kon­trak­ty za wyż­szą staw­kę. Tym spo­so­bem moż­na wy­cis­nąć oko­ło 10% więk­szy za­ro­bek, a cho­ciaż­by z te­go po­wo­du, że sa­me Na­ru­to, BleachOne Piece sta­no­wią, we­dług je­go słów, 10% oglą­dal­no­ści stro­ny. Za­ro­bek zwięk­sza się więc o oko­ło 700 zł. Tym sa­mym sza­co­wa­ny za­ro­bek Man­ga Lib­ra­ry to oko­ło 8000 zł mie­sięcz­nie. Po­mi­ja­my kontrakty, o któ­rych nic nie je­steś­my w sta­nie po­wie­dzieć oraz po­wierz­chnię re­klam (czym większa, tym więk­sze stawki).

     Ale za­raz - prze­cież utrzy­ma­nie ser­wi­su kosz­tu­je! Uwzględ­nij­my to. K3n­sei na­pi­sał, że uży­wa 3 serwerów (nie wni­ka­my po co mu aż trzy, ale Tazmo też pi­sze, że po­trze­bu­je wię­cej ser­we­rów niż uży­wa), za łącz­ną su­mę oko­ło 940 zł mie­sięcz­nie. Do­dat­ko­wo ma wy­ku­pio­ne kon­ta pre­mium na megaupload i mediafire (oba po oko­ło 20 zł mie­sięcz­nie) + do­me­na (ja­kieś 10 zł mie­sięcz­nie, ma wy­ku­pio­ną w dro­giej fir­mie). Ra­zem kosz­ty za­my­ka­ją się w oko­ło 1000 zł mie­sięcz­nie. Ta­ką su­mę po­dał ja­ko włas­ne kosz­ty, co tyl­ko po­twier­dza, że w po­zo­sta­łych przy­pad­kach nie kła­mał. Za to kła­mał, pisząc, że ser­wis za­ra­bia je­dy­nie na włas­ne utrzy­ma­nie – licz­by mó­wią sa­me za siebie.

     No i co z oso­ba­mi uży­wa­ją­cy­mi Adblocka? Raport Mozilli wy­raź­nie wska­zu­je, że w Pol­sce ko­rzy­sta z nie­go oko­ło 800 tys. ludzi (we wszyst­kich prze­glą­dar­kach). We­dług ra­por­tu NetTrack pra­wie 55% Po­la­ków uży­wa in­ter­ne­tu, moż­na więc ob­li­czyć, że ja­kieś 3.8% lu­dzi ko­rzys­ta­ją­cych z in­ter­ne­tu w Pol­sce ma za­in­sta­lo­wa­ny ten do­da­tek. Ser­wis z ko­mik­sa­mi jest jed­nak do­me­ną mło­dych, a ci, wi­dząc ma­sę re­klam na ML, ma­ją pra­wo uświa­do­mić się szyb­ciej, niż resz­ta spo­łe­czeń­stwa ;) MuminekM, up­lo­a­der na ML, podał cie­ka­we wy­li­cze­nia, ja­kie K3n­sei prze­pro­wa­dził dla włas­ne­go ser­wi­su. We­dług nie­go aż 23% czy­tel­ni­ków blo­ko­wa­ło re­kla­my. Nie są­dzi­my, aby aż tak du­żo osób ro­bi­ło to na Cen­trum Man­gi, ale po­nie­waż nie dys­po­nu­je­my ta­ki­mi da­ny­mi, to za­łóż­my, że by­li oni tak sa­mo uświa­do­mie­ni. W koń­cu spo­ra część z nich to prze­cież te sa­me oso­by czy­ta­ją­ce na obu ser­wi­sach. Zmniej­szmy więc za­ro­bek Man­ga Lib­ra­ry o ¼ (25%). Wyj­dzie więc na to, że przy­chód bę­dzie w gra­ni­cach 6000 zł. Odej­mu­jąc kosz­ty włas­ne, czy­li oko­ło 1000 zł, zo­sta­je nam za­ro­bek na czys­to, do kie­sze­ni właś­ci­cie­la, czy­li oko­ło 5000 zł mie­sięcz­nie. A jeś­li ty­le nie za­ra­bia, to jest bar­dzo kiep­skim za­rząd­cą. Na­praw­dę bar­dzo kiep­skim - albo nie jest w 100% właś­ci­cie­lem serwisu.

     Ta­ka kal­ku­la­cja po­kry­wa się z wy­li­cze­nia­mi pew­nej osoby, któ­ra pi­sa­ła o tym u nas na Unii, a tak­że prze­ko­na­ła inną osobę, któ­ra sa­ma to przeliczyła. K3n­sei tak­że po­dał zarobek dla jednego ze swo­ich kon­trak­tów re­kla­mo­wych. Nie­za­leż­nie od na­szych ob­li­czeń, po­kry­wa się to tak­że z po­rów­na­niem sta­tys­tyk ser­wi­su shippunden.pl. W wa­ka­cje i okre­sie świą­tecz­nym za­in­te­re­so­wa­nie ser­wi­sem wzra­sta mniej wię­cej dwu­krot­nie (na pod­sta­wie sta­tys­tyk Cen­trum Man­gi i pa­ru in­nych du­żych ser­wi­sów), co po­twier­dza kil­ka do­nie­sień osób, ja­ko­by K3n­sei pry­wat­nie chwa­lił się, iż cza­sem ma około 10 tys. zł mie­sięcz­nie. Oczy­wiś­cie ob­li­cze­nia te są je­dy­nie mocno szacunkowe, nie są one jed­nak błęd­ne o 500% lub więcej!

     Tym sa­mym okre­śli­li­śmy w przy­bli­że­niu, ile szef Man­ga Lib­ra­ry za­ra­bia na cha­ry­ta­tyw­nej pra­cy skan­la­to­rów. Do­da­jąc do te­go pa­skud­ne trak­to­wa­nie, su­ge­ru­je­my, abyś­cie sa­mi wy­wnios­ko­wa­li, ja­ką osobą jest K3n­sei. Gdy­byś­my my pro­wa­dzi­li tak do­cho­do­wy ser­wis, to zro­bi­li­byś­my wszyst­ko, aby za­skar­bić doz­gon­ną wdzięcz­ność wszyst­kich grup skan­la­cyj­nych! A was za­pra­sza­my do czy­ta­nia na http://Centrum-Mangi.pl, któ­re w chwi­li obec­nej nie ma żad­nej re­kla­my oraz któ­re sa­mi bę­dzie­my od te­go mo­men­tu roz­wi­jać. Zna­ją­cych ję­zyk an­giel­ski, tak­że z sa­mych grup skan­la­cyj­nych, na­ma­wia­my do ko­rzys­ta­nia właś­nie z http://batoto.com i stron sa­mych an­giel­skich grup. Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych za­pra­sza­my do ko­men­to­wa­nia na stro­nie Unii.
Chcie­li­śmy też po­wie­dzieć, że Unia nie koń­czy swo­jej dzia­łal­no­ści wraz z koń­cem straj­ku, więc na na­szej stro­nie co ja­kiś czas bę­dą po­ja­wia­ły się kon­kret­ne in­for­ma­cje o po­stę­pie prac. Tym, któ­rzy py­ta­ją nas o na­sze pla­ny, mó­wi­my, że bę­dzie­my się chwa­lić re­zul­ta­ta­mi, a nie rze­cza­mi, któ­re chcie­li­by­śmy zro­bić. Te in­for­ma­cje nie bę­dą już tak sze­ro­ko roz­pow­szech­nia­ne, chy­ba że gru­py skan­la­cyj­ne oraz in­ni ad­mi­ni ze­chcą o nich wspo­mnieć u sie­bie na stro­nach. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy ca­ły czas sta­li po na­szej stronie!
     Nie­da­wno mia­ła miej­sce nie­cie­ka­wa sy­tu­a­cja, gdyż roz­dział Pro­jekt Man­ga zo­stał do­da­ny na M-L przed koń­cem straj­ku. Oczy­wiś­cie, mógł to być ma­ni­fest, któ­ry miał uświa­do­mić gru­pę, jak nie­do­sta­tecz­ne ma­ją za­bez­pie­cze­nia. Nie­mniej by­ła to bar­dzo nie­mi­ła spra­wa i po­ka­zu­je nam, że chro­nić mu­si­my się nie tyl­ko przed sze­fem M-L, ale tak­że przed nie­któ­ry­mi z czy­tel­ni­ków. To bar­dzo źle. Mó­wi się trud­no i ma­my na­dzie­ję, iż czy­tel­ni­cy bę­dą jed­nak po na­szej stro­nie, a o ta­kich sy­tu­a­cjach bę­dą nas in­for­mo­wa­li pry­wat­ny­mi ka­na­ła­mi. Strajk koń­czy się dzi­siaj, a my po­ru­szy­my dziś bar­dzo ży­wy i draż­li­wy te­mat. Przez ca­ły czas na­szej ak­cji czy­tel­ni­cy do­po­mi­na­li się o ten punkt, czyli:
Zarabianie na pracy skanlatorów.

     To dość trud­na spra­wa i dla­te­go nie chcie­li­śmy po­chop­nie wy­cią­gać wnios­ków. Jed­nak fak­tem jest, że Manga-Lib nie tyl­ko utrzy­mu­je z re­klam swo­ją in­fra­struk­tu­rę, ale tak­że przy­no­si sze­fo­wi spo­ry zysk. O ile wie­lu czy­tel­ni­ków, a na­wet skan­la­to­rów, jest w sta­nie za­ak­cep­to­wać utrzy­ma­nie ser­we­rów z rek­lam, to za­ra­bia­nie do włas­nej kie­sze­ni nie­ma­łych prze­cież pie­nię­dzy za cu­dzą pra­cę, jest dla nas nie do przy­ję­cia. W po­przed­nim new­sie po­ka­za­li­śmy, iż ca­łą pra­cę wy­ko­nu­je­my za dar­mo po to, aby pro­mo­wać man­gi w Pol­sce. Kie­dy ktoś z na­szej pra­cy ro­bi so­bie dzia­łal­ność za­rob­ko­wą, to wku­rza. Dla przy­kła­du: na oko­ło 77 grup skan­la­cyj­nych w Pol­sce (akty­wnych w chwi­li pu­bli­ka­cji te­go new­sa) je­dy­nie 2 ma­ją wła­sne re­kla­my, z któ­rych to utrzy­mu­ją ser­we­ry i ku­pu­ją ory­gi­nal­ne to­mi­ki. Resz­ta grup ko­rzy­sta z dar­mo­wych ser­we­rów (53) lub sa­mo­dziel­nie po­kry­wa cał­ko­wi­te kosz­ty (21). Jed­na gru­pa pro­si o wspar­cie czy­tel­ni­ków. Dar­mo­we hos­tin­gi za­zwy­czaj wrzu­ca­ją włas­ne re­kla­my i nie ma się na to żad­ne­go wpły­wu. Są właś­ci­cie­la­mi, da­ją za dar­mo, ma­ją ta­kie pra­wo. Nie po­tę­pia­my grup za wy­bór ta­kich hostingów.

     Trze­ba by tu za­zna­czyć, że ten sam pro­blem i te same protesty mia­ły miej­sce tak­że na ryn­ku an­glo­ję­zycz­nym. Swe­go cza­su dość głoś­na by­ła spra­wa ze StopTazmo, ser­wi­sem, któ­ry bez­ce­re­mo­nial­nie pobierał opłaty za czy­ta­nie i ścią­ga­nie roz­dzia­łów. Zmie­nił on nie­znacz­nie po­li­ty­kę, ale je­go dzia­łal­ność za­owo­co­wa­ła ty­mi sa­my­mi do­pis­ka­mi do roz­dzia­łów, któ­re sto­su­je część na­szych ro­dzi­mych skan­la­to­rów, czy­li „nie poz­wa­la­my na za­miesz­cza­nie na­szych roz­dzia­łów na stro­nie XXX”, itd. W tej chwi­li ten sam pro­ce­der co Man­ga-Lib, upra­wia Man­ga­Fox, a ra­czej od­wrot­nie, gdyż ten dru­gi ist­nie­je wie­lo­krot­nie dłu­żej. Skan­la­to­rzy nie­za­do­wo­le­ni z ta­kie­go obro­tu spra­wy, gdy ktoś za­ra­bia cięż­kie pie­nią­dze na ich cha­ry­ta­ty­wnej pra­cy, za­ło­ży­li wła­sny ser­wis, Batoto. My zro­bi­li­śmy to sa­mo, a do­kład­nie – do­ga­da­li­śmy się z Centrum Mangi, któ­re to od sa­me­go po­cząt­ku współ­pra­co­wa­ło z gru­pa­mi skanlacyjnymi.

     A te­raz do rze­czy. W ko­men­ta­rzach na stro­nie Unii po­ja­wia­ły się kil­ku­krot­nie opi­nie, że je­śli nie żą­da się ży­wej go­tów­ki w for­mie wy­mo­gu ko­rzy­sta­nia lub proś­by o wspar­cie, to zna­czy, że ser­wis nie za­ra­bia. To bar­dzo po­waż­ny błąd oce­ny eko­no­mii, gdyż re­kla­my tak na­praw­dę są bar­dzo kon­kret­ną for­mą za­rob­ku. Oso­ba, któ­ra chce się za­re­kla­mo­wać, MUSI za­pła­cić re­al­ne pie­nią­dze tej, któ­ra ta­ką re­kla­mę u sie­bie za­mieś­ci. Moż­na oczy­wiś­cie prze­pro­wa­dzić kam­pa­nię wy­mia­ny in­for­ma­cji, gdzie kar­tą prze­tar­go­wą są np. but­to­ny i ba­ne­ry czy mo­du­ły re­kla­mo­we. Ta­ka wy­mia­na jed­nak nie wią­że się z prze­pły­wem go­tów­ki. Praw­dą jest, że sa­mo wy­świet­la­nie re­klam jest do­cho­do­wym zajęciem.

     Dla przy­kła­du, Cen­trum Man­gi z sa­me­go po­cząt­ku ist­nie­nia gene­ro­wa­ło oko­ło 80 zł miesięcznie przy 2 mln odsłon i oko­ło 30 tys. uni­kal­nych użyt­ko­wni­ków. Rocz­nie jest to pra­wie 1000 zł, co z po­wo­dze­niem po­kry­ło­by kosz­ty ser­we­ra wir­tu­al­ne­go, ser­we­ra ba­zy SQL i pa­ru do­men. War­to za­u­wa­żyć, że 3 ta­kie re­kla­my i wca­le nie więk­sza po­pu­lar­ność wy­star­czy­ła­by na pod­sta­wo­wy (naj­tań­szy) ser­wer de­dy­ko­wa­ny. A wraz ze wzro­stem po­pu­lar­no­ści, ro­sła­by ilość pie­nię­dzy otrzy­my­wa­nych za tę jed­ną re­kla­mę, dzię­ki cze­mu mo­żna by za­in­we­sto­wać w lep­szy ser­wer o więk­szej prze­pu­sto­woś­ci. Tą dro­gą po­szedł wspo­mnia­ny wcześ­niej Batoto. Mu­si on przy­jąć ruch an­giel­skie­go ryn­ku skan­la­cyj­ne­go, któ­ry jest co naj­mniej 15-krot­nie więk­szy niż pol­ski, a prze­cież ko­rzy­sta­ją z nie­go tak­że in­ne na­ro­do­we spo­łecz­noś­ci. War­to za­u­wa­żyć, że ser­wis ten po­sia­da je­dy­nie 3 re­kla­my na stro­nie głów­nej, 1 na stro­nie pro­jek­tu i 2 na stro­nie czyt­ni­ka on­line. I to wy­star­cza na utrzy­ma­nie ser­wi­su więk­sze­go niż Manga-Library!

     A te­raz po­rów­naj­my z Man­ga-Lib­ra­ry. 6 re­klam na stro­nie głó­wnej, 3 na stro­nie pro­jek­tu, 4 na czyt­ni­ku on­line. Do­dat­ko­wo wy­ska­ku­ją­ca re­kla­ma ja­ko pop-up oraz w stopce jeden link do fir­my za­kła­da­ją­cej in­ter­net, na któ­rej nie ma wy­mia­ny w dru­gą stro­nę, więc pew­nie cho­dzi o kon­trakt. Po­pa­trzmy do te­go na sta­ty­sty­ki, któ­ry­mi K3n­sei się pochwalił:
 – około 150 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie.
 – około 30-35 milionów odsłon strony.
 – około 5-10 gr za każdą wyskakującą reklamę (to bar­dzo wy­so­ka staw­ka!), co 15 minut dla każdego IP.

     Prze­pro­wadź­my BAR­DZO BAR­DZO BAR­DZO przy­bli­żo­ne ob­li­cze­nia na pod­sta­wie da­nych z Cen­trum Man­gi, któ­ry ja­ko ser­wis o po­dob­nym pro­fi­lu da­je naj­bar­dziej wia­ry­god­ne po­rów­na­nie. Ze wzglę­du na dłu­gość new­sa nie bę­dzie tu wy­li­czeń krok po kro­ku. Cen­trum Man­gi we wrześ­niu 2010 ro­ku mia­ło 2 re­kla­my na głów­nej, 0 na pod­stro­nie pro­jek­tu i 1 na czyt­ni­ku on­line. Oko­ło 33% to oso­by, któ­re spę­dza­ją na stro­nie dłu­żej, niż 10 minut. Oko­ło 10% wszyst­kich od­wie­dzin, to oso­by czy­ta­ją­ce man­gi - głę­bo­kość od­wie­dzin na poziomie 20 i wię­cej stron oraz pra­wie 18% spę­dza­ją­cych na stro­nie dłu­żej niż pół go­dzi­ny. Ca­ła resz­ta to od­wie­dza­ją­cy, któ­rzy wej­dą zo­ba­czyć, czy jest coś no­we­go i od­świe­żą cza­sem pa­rę stron z ko­men­ta­rza­mi, albo tyl­ko ścią­gną ja­kiś roz­dział man­gi na dysk. Za­łóż­my, że na ML jest podobnie.

     ML ma obec­nie oko­ło 5 ra­zy wyż­szą licz­bę uni­kal­nych use­rów i oko­ło 15-krot­nie więk­szą licz­bę od­słon, niż CM rok te­mu. Ma też śred­nio 3 ra­zy wię­cej re­klam, co da­je oko­ło 1200 zł mie­sięcz­nie. Nie uwzględ­ni­li­śmy w tej kwo­cie licz­by od­słon, gdyż za­le­ży to od ilo­ści pod­pi­sa­nych kon­trak­tów oraz od współ­czyn­ni­ka tzw. cappingu. K3n­sei ma pod­pi­sa­nych kil­ka­naś­cie kon­trak­tów (nie spo­sób do­wie­dzieć się ile, chy­ba, że sam za­in­te­re­so­wa­ny to ujaw­ni), a cap­ping na oko wy­cho­dzi oko­ło 3-5 (czym mniej­sza war­tość, tym więk­szy mo­że, ale nie mu­si, być za­ro­bek), co da­je staw­kę pra­wie 6-krot­nie wyż­szą, czy­li mie­sięcz­nie bę­dzie to ja­koś 7000 zł. Do te­go do­cho­dzi reklama wyskakująca, któ­ra dla oko­ło 20% użyt­ko­wni­ków po­ja­wi się ze 2 ra­zy, a dla re­szty raz. 150 tys. uni­kal­nych od­wie­dza­ją­cych da­je przy 5 gr ja­kieś 9000 zł mie­sięcz­nie... Za­raz, coś tu jest nie tak. Fir­ma BinLayer, z któ­rej sie­ci K3n­sei ko­rzy­sta, nie daje tak wysokich stawek! Za­łóż­my, że to jed­nak po­mył­ka i K3n­sei po­gu­bił się we wła­snych ob­li­cze­niach. BinLayer okre­śla staw­kę na pół euro za 1000 za­mknięć re­kla­my (tak, 100% klik­nięć w krzy­żyk jest płat­ne!). Da­ło­by to ja­kieś 350 zł mie­sięcz­nie, to już wy­glą­da na bliż­sze praw­dzie. K3n­sei mó­wił też, że dla naj­bar­dziej po­pu­lar­nych mang, któ­re da­ją mu naj­wię­cej od­wie­dzin, usta­wił naj­lep­sze kon­trak­ty za wyż­szą staw­kę. Tym spo­so­bem moż­na wy­cis­nąć oko­ło 10% więk­szy za­ro­bek, a cho­ciaż­by z te­go po­wo­du, że sa­me Na­ru­to, BleachOne Piece sta­no­wią, we­dług je­go słów, 10% oglą­dal­no­ści stro­ny. Za­ro­bek zwięk­sza się więc o oko­ło 700 zł. Tym sa­mym sza­co­wa­ny za­ro­bek Man­ga Lib­ra­ry to oko­ło 8000 zł mie­sięcz­nie. Po­mi­ja­my kontrakty, o któ­rych nic nie je­steś­my w sta­nie po­wie­dzieć oraz po­wierz­chnię re­klam (czym większa, tym więk­sze stawki).

     Ale za­raz - prze­cież utrzy­ma­nie ser­wi­su kosz­tu­je! Uwzględ­nij­my to. K3n­sei na­pi­sał, że uży­wa 3 serwerów (nie wni­ka­my po co mu aż trzy, ale Tazmo też pi­sze, że po­trze­bu­je wię­cej ser­we­rów niż uży­wa), za łącz­ną su­mę oko­ło 940 zł mie­sięcz­nie. Do­dat­ko­wo ma wy­ku­pio­ne kon­ta pre­mium na megaupload i mediafire (oba po oko­ło 20 zł mie­sięcz­nie) + do­me­na (ja­kieś 10 zł mie­sięcz­nie, ma wy­ku­pio­ną w dro­giej fir­mie). Ra­zem kosz­ty za­my­ka­ją się w oko­ło 1000 zł mie­sięcz­nie. Ta­ką su­mę po­dał ja­ko włas­ne kosz­ty, co tyl­ko po­twier­dza, że w po­zo­sta­łych przy­pad­kach nie kła­mał. Za to kła­mał, pisząc, że ser­wis za­ra­bia je­dy­nie na włas­ne utrzy­ma­nie – licz­by mó­wią sa­me za siebie.

     No i co z oso­ba­mi uży­wa­ją­cy­mi Adblocka? Raport Mozilli wy­raź­nie wska­zu­je, że w Pol­sce ko­rzy­sta z nie­go oko­ło 800 tys. ludzi (we wszyst­kich prze­glą­dar­kach). We­dług ra­por­tu NetTrack pra­wie 55% Po­la­ków uży­wa in­ter­ne­tu, moż­na więc ob­li­czyć, że ja­kieś 3.8% lu­dzi ko­rzys­ta­ją­cych z in­ter­ne­tu w Pol­sce ma za­in­sta­lo­wa­ny ten do­da­tek. Ser­wis z ko­mik­sa­mi jest jed­nak do­me­ną mło­dych, a ci, wi­dząc ma­sę re­klam na ML, ma­ją pra­wo uświa­do­mić się szyb­ciej, niż resz­ta spo­łe­czeń­stwa ;) MuminekM, up­lo­a­der na ML, podał cie­ka­we wy­li­cze­nia, ja­kie K3n­sei prze­pro­wa­dził dla włas­ne­go ser­wi­su. We­dług nie­go aż 23% czy­tel­ni­ków blo­ko­wa­ło re­kla­my. Nie są­dzi­my, aby aż tak du­żo osób ro­bi­ło to na Cen­trum Man­gi, ale po­nie­waż nie dys­po­nu­je­my ta­ki­mi da­ny­mi, to za­łóż­my, że by­li oni tak sa­mo uświa­do­mie­ni. W koń­cu spo­ra część z nich to prze­cież te sa­me oso­by czy­ta­ją­ce na obu ser­wi­sach. Zmniej­szmy więc za­ro­bek Man­ga Lib­ra­ry o ¼ (25%). Wyj­dzie więc na to, że przy­chód bę­dzie w gra­ni­cach 6000 zł. Odej­mu­jąc kosz­ty włas­ne, czy­li oko­ło 1000 zł, zo­sta­je nam za­ro­bek na czys­to, do kie­sze­ni właś­ci­cie­la, czy­li oko­ło 5000 zł mie­sięcz­nie. A jeś­li ty­le nie za­ra­bia, to jest bar­dzo kiep­skim za­rząd­cą. Na­praw­dę bar­dzo kiep­skim - albo nie jest w 100% właś­ci­cie­lem serwisu.

     Ta­ka kal­ku­la­cja po­kry­wa się z wy­li­cze­nia­mi pew­nej osoby, któ­ra pi­sa­ła o tym u nas na Unii, a tak­że prze­ko­na­ła inną osobę, któ­ra sa­ma to przeliczyła. K3n­sei tak­że po­dał zarobek dla jednego ze swo­ich kon­trak­tów re­kla­mo­wych. Nie­za­leż­nie od na­szych ob­li­czeń, po­kry­wa się to tak­że z po­rów­na­niem sta­tys­tyk ser­wi­su shippunden.pl. W wa­ka­cje i okre­sie świą­tecz­nym za­in­te­re­so­wa­nie ser­wi­sem wzra­sta mniej wię­cej dwu­krot­nie (na pod­sta­wie sta­tys­tyk Cen­trum Man­gi i pa­ru in­nych du­żych ser­wi­sów), co po­twier­dza kil­ka do­nie­sień osób, ja­ko­by K3n­sei pry­wat­nie chwa­lił się, iż cza­sem ma około 10 tys. zł mie­sięcz­nie. Oczy­wiś­cie ob­li­cze­nia te są je­dy­nie mocno szacunkowe, nie są one jed­nak błęd­ne o 500% lub więcej!

     Tym sa­mym okre­śli­li­śmy w przy­bli­że­niu, ile szef Man­ga Lib­ra­ry za­ra­bia na cha­ry­ta­tyw­nej pra­cy skan­la­to­rów. Do­da­jąc do te­go pa­skud­ne trak­to­wa­nie, su­ge­ru­je­my, abyś­cie sa­mi wy­wnios­ko­wa­li, ja­ką osobą jest K3n­sei. Gdy­byś­my my pro­wa­dzi­li tak do­cho­do­wy ser­wis, to zro­bi­li­byś­my wszyst­ko, aby za­skar­bić doz­gon­ną wdzięcz­ność wszyst­kich grup skan­la­cyj­nych! A was za­pra­sza­my do czy­ta­nia na http://Centrum-Mangi.pl, któ­re w chwi­li obec­nej nie ma żad­nej re­kla­my oraz któ­re sa­mi bę­dzie­my od te­go mo­men­tu roz­wi­jać. Zna­ją­cych ję­zyk an­giel­ski, tak­że z sa­mych grup skan­la­cyj­nych, na­ma­wia­my do ko­rzys­ta­nia właś­nie z http://batoto.com i stron sa­mych an­giel­skich grup. Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych za­pra­sza­my do ko­men­to­wa­nia na stro­nie Unii.
Chcie­li­śmy też po­wie­dzieć, że Unia nie koń­czy swo­jej dzia­łal­no­ści wraz z koń­cem straj­ku, więc na na­szej stro­nie co ja­kiś czas bę­dą po­ja­wia­ły się kon­kret­ne in­for­ma­cje o po­stę­pie prac. Tym, któ­rzy py­ta­ją nas o na­sze pla­ny, mó­wi­my, że bę­dzie­my się chwa­lić re­zul­ta­ta­mi, a nie rze­cza­mi, któ­re chcie­li­by­śmy zro­bić. Te in­for­ma­cje nie bę­dą już tak sze­ro­ko roz­pow­szech­nia­ne, chy­ba że gru­py skan­la­cyj­ne oraz in­ni ad­mi­ni ze­chcą o nich wspo­mnieć u sie­bie na stro­nach. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy ca­ły czas sta­li po na­szej stronie!

Krysto Wyświetleń: 2 902 Komentarzy: 0
Oceń tytuł:
Zobacz też:
    Hissen No Ne
    Joint
    Chou LOVE-Ru Front
    Y.U.K.I.N.A
Uwaga!
Przeglądasz witrynę jako gość.
Dlatego zachęcamy do rejestracji lub do wejścia na stronę
pod swoją nazwą użytkownika.
Informacja
Członkowie grupy Gość nie posiadają uprawnień do komentowania tego artykułu.