» » Money, money, money...
     Nie­da­wno mia­ła miej­sce nie­cie­ka­wa sy­tu­a­cja, gdyż roz­dział Pro­jekt Man­ga zo­stał do­da­ny na M-L przed koń­cem straj­ku. Oczy­wiś­cie, mógł to być ma­ni­fest, któ­ry miał uświa­do­mić gru­pę, jak nie­do­sta­tecz­ne ma­ją za­bez­pie­cze­nia. Nie­mniej by­ła to bar­dzo nie­mi­ła spra­wa i po­ka­zu­je nam, że chro­nić mu­si­my się nie tyl­ko przed sze­fem M-L, ale tak­że przed nie­któ­ry­mi z czy­tel­ni­ków. To bar­dzo źle. Mó­wi się trud­no i ma­my na­dzie­ję, iż czy­tel­ni­cy bę­dą jed­nak po na­szej stro­nie, a o ta­kich sy­tu­a­cjach bę­dą nas in­for­mo­wa­li pry­wat­ny­mi ka­na­ła­mi. Strajk koń­czy się dzi­siaj, a my po­ru­szy­my dziś bar­dzo ży­wy i draż­li­wy te­mat. Przez ca­ły czas na­szej ak­cji czy­tel­ni­cy do­po­mi­na­li się o ten punkt, czyli:
Zarabianie na pracy skanlatorów.

     To dość trud­na spra­wa i dla­te­go nie chcie­li­śmy po­chop­nie wy­cią­gać wnios­ków. Jed­nak fak­tem jest, że Manga-Lib nie tyl­ko utrzy­mu­je z re­klam swo­ją in­fra­struk­tu­rę, ale tak­że przy­no­si sze­fo­wi spo­ry zysk. O ile wie­lu czy­tel­ni­ków, a na­wet skan­la­to­rów, jest w sta­nie za­ak­cep­to­wać utrzy­ma­nie ser­we­rów z rek­lam, to za­ra­bia­nie do włas­nej kie­sze­ni nie­ma­łych prze­cież pie­nię­dzy za cu­dzą pra­cę, jest dla nas nie do przy­ję­cia. W po­przed­nim new­sie po­ka­za­li­śmy, iż ca­łą pra­cę wy­ko­nu­je­my za dar­mo po to, aby pro­mo­wać man­gi w Pol­sce. Kie­dy ktoś z na­szej pra­cy ro­bi so­bie dzia­łal­ność za­rob­ko­wą, to wku­rza. Dla przy­kła­du: na oko­ło 77 grup skan­la­cyj­nych w Pol­sce (akty­wnych w chwi­li pu­bli­ka­cji te­go new­sa) je­dy­nie 2 ma­ją wła­sne re­kla­my, z któ­rych to utrzy­mu­ją ser­we­ry i ku­pu­ją ory­gi­nal­ne to­mi­ki. Resz­ta grup ko­rzy­sta z dar­mo­wych ser­we­rów (53) lub sa­mo­dziel­nie po­kry­wa cał­ko­wi­te kosz­ty (21). Jed­na gru­pa pro­si o wspar­cie czy­tel­ni­ków. Dar­mo­we hos­tin­gi za­zwy­czaj wrzu­ca­ją włas­ne re­kla­my i nie ma się na to żad­ne­go wpły­wu. Są właś­ci­cie­la­mi, da­ją za dar­mo, ma­ją ta­kie pra­wo. Nie po­tę­pia­my grup za wy­bór ta­kich hostingów.

     Trze­ba by tu za­zna­czyć, że ten sam pro­blem i te same protesty mia­ły miej­sce tak­że na ryn­ku an­glo­ję­zycz­nym. Swe­go cza­su dość głoś­na by­ła spra­wa ze StopTazmo, ser­wi­sem, któ­ry bez­ce­re­mo­nial­nie pobierał opłaty za czy­ta­nie i ścią­ga­nie roz­dzia­łów. Zmie­nił on nie­znacz­nie po­li­ty­kę, ale je­go dzia­łal­ność za­owo­co­wa­ła ty­mi sa­my­mi do­pis­ka­mi do roz­dzia­łów, któ­re sto­su­je część na­szych ro­dzi­mych skan­la­to­rów, czy­li „nie poz­wa­la­my na za­miesz­cza­nie na­szych roz­dzia­łów na stro­nie XXX”, itd. W tej chwi­li ten sam pro­ce­der co Man­ga-Lib, upra­wia Man­ga­Fox, a ra­czej od­wrot­nie, gdyż ten dru­gi ist­nie­je wie­lo­krot­nie dłu­żej. Skan­la­to­rzy nie­za­do­wo­le­ni z ta­kie­go obro­tu spra­wy, gdy ktoś za­ra­bia cięż­kie pie­nią­dze na ich cha­ry­ta­ty­wnej pra­cy, za­ło­ży­li wła­sny ser­wis, Batoto. My zro­bi­li­śmy to sa­mo, a do­kład­nie – do­ga­da­li­śmy się z Centrum Mangi, któ­re to od sa­me­go po­cząt­ku współ­pra­co­wa­ło z gru­pa­mi skanlacyjnymi.

     A te­raz do rze­czy. W ko­men­ta­rzach na stro­nie Unii po­ja­wia­ły się kil­ku­krot­nie opi­nie, że je­śli nie żą­da się ży­wej go­tów­ki w for­mie wy­mo­gu ko­rzy­sta­nia lub proś­by o wspar­cie, to zna­czy, że ser­wis nie za­ra­bia. To bar­dzo po­waż­ny błąd oce­ny eko­no­mii, gdyż re­kla­my tak na­praw­dę są bar­dzo kon­kret­ną for­mą za­rob­ku. Oso­ba, któ­ra chce się za­re­kla­mo­wać, MUSI za­pła­cić re­al­ne pie­nią­dze tej, któ­ra ta­ką re­kla­mę u sie­bie za­mieś­ci. Moż­na oczy­wiś­cie prze­pro­wa­dzić kam­pa­nię wy­mia­ny in­for­ma­cji, gdzie kar­tą prze­tar­go­wą są np. but­to­ny i ba­ne­ry czy mo­du­ły re­kla­mo­we. Ta­ka wy­mia­na jed­nak nie wią­że się z prze­pły­wem go­tów­ki. Praw­dą jest, że sa­mo wy­świet­la­nie re­klam jest do­cho­do­wym zajęciem.

     Dla przy­kła­du, Cen­trum Man­gi z sa­me­go po­cząt­ku ist­nie­nia gene­ro­wa­ło oko­ło 80 zł miesięcznie przy 2 mln odsłon i oko­ło 30 tys. uni­kal­nych użyt­ko­wni­ków. Rocz­nie jest to pra­wie 1000 zł, co z po­wo­dze­niem po­kry­ło­by kosz­ty ser­we­ra wir­tu­al­ne­go, ser­we­ra ba­zy SQL i pa­ru do­men. War­to za­u­wa­żyć, że 3 ta­kie re­kla­my i wca­le nie więk­sza po­pu­lar­ność wy­star­czy­ła­by na pod­sta­wo­wy (naj­tań­szy) ser­wer de­dy­ko­wa­ny. A wraz ze wzro­stem po­pu­lar­no­ści, ro­sła­by ilość pie­nię­dzy otrzy­my­wa­nych za tę jed­ną re­kla­mę, dzię­ki cze­mu mo­żna by za­in­we­sto­wać w lep­szy ser­wer o więk­szej prze­pu­sto­woś­ci. Tą dro­gą po­szedł wspo­mnia­ny wcześ­niej Batoto. Mu­si on przy­jąć ruch an­giel­skie­go ryn­ku skan­la­cyj­ne­go, któ­ry jest co naj­mniej 15-krot­nie więk­szy niż pol­ski, a prze­cież ko­rzy­sta­ją z nie­go tak­że in­ne na­ro­do­we spo­łecz­noś­ci. War­to za­u­wa­żyć, że ser­wis ten po­sia­da je­dy­nie 3 re­kla­my na stro­nie głów­nej, 1 na stro­nie pro­jek­tu i 2 na stro­nie czyt­ni­ka on­line. I to wy­star­cza na utrzy­ma­nie ser­wi­su więk­sze­go niż Manga-Library!

     A te­raz po­rów­naj­my z Man­ga-Lib­ra­ry. 6 re­klam na stro­nie głó­wnej, 3 na stro­nie pro­jek­tu, 4 na czyt­ni­ku on­line. Do­dat­ko­wo wy­ska­ku­ją­ca re­kla­ma ja­ko pop-up oraz w stopce jeden link do fir­my za­kła­da­ją­cej in­ter­net, na któ­rej nie ma wy­mia­ny w dru­gą stro­nę, więc pew­nie cho­dzi o kon­trakt. Po­pa­trzmy do te­go na sta­ty­sty­ki, któ­ry­mi K3n­sei się pochwalił:
 – około 150 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie.
 – około 30-35 milionów odsłon strony.
 – około 5-10 gr za każdą wyskakującą reklamę (to bar­dzo wy­so­ka staw­ka!), co 15 minut dla każdego IP.

     Prze­pro­wadź­my BAR­DZO BAR­DZO BAR­DZO przy­bli­żo­ne ob­li­cze­nia na pod­sta­wie da­nych z Cen­trum Man­gi, któ­ry ja­ko ser­wis o po­dob­nym pro­fi­lu da­je naj­bar­dziej wia­ry­god­ne po­rów­na­nie. Ze wzglę­du na dłu­gość new­sa nie bę­dzie tu wy­li­czeń krok po kro­ku. Cen­trum Man­gi we wrześ­niu 2010 ro­ku mia­ło 2 re­kla­my na głów­nej, 0 na pod­stro­nie pro­jek­tu i 1 na czyt­ni­ku on­line. Oko­ło 33% to oso­by, któ­re spę­dza­ją na stro­nie dłu­żej, niż 10 minut. Oko­ło 10% wszyst­kich od­wie­dzin, to oso­by czy­ta­ją­ce man­gi - głę­bo­kość od­wie­dzin na poziomie 20 i wię­cej stron oraz pra­wie 18% spę­dza­ją­cych na stro­nie dłu­żej niż pół go­dzi­ny. Ca­ła resz­ta to od­wie­dza­ją­cy, któ­rzy wej­dą zo­ba­czyć, czy jest coś no­we­go i od­świe­żą cza­sem pa­rę stron z ko­men­ta­rza­mi, albo tyl­ko ścią­gną ja­kiś roz­dział man­gi na dysk. Za­łóż­my, że na ML jest podobnie.

     ML ma obec­nie oko­ło 5 ra­zy wyż­szą licz­bę uni­kal­nych use­rów i oko­ło 15-krot­nie więk­szą licz­bę od­słon, niż CM rok te­mu. Ma też śred­nio 3 ra­zy wię­cej re­klam, co da­je oko­ło 1200 zł mie­sięcz­nie. Nie uwzględ­ni­li­śmy w tej kwo­cie licz­by od­słon, gdyż za­le­ży to od ilo­ści pod­pi­sa­nych kon­trak­tów oraz od współ­czyn­ni­ka tzw. cappingu. K3n­sei ma pod­pi­sa­nych kil­ka­naś­cie kon­trak­tów (nie spo­sób do­wie­dzieć się ile, chy­ba, że sam za­in­te­re­so­wa­ny to ujaw­ni), a cap­ping na oko wy­cho­dzi oko­ło 3-5 (czym mniej­sza war­tość, tym więk­szy mo­że, ale nie mu­si, być za­ro­bek), co da­je staw­kę pra­wie 6-krot­nie wyż­szą, czy­li mie­sięcz­nie bę­dzie to ja­koś 7000 zł. Do te­go do­cho­dzi reklama wyskakująca, któ­ra dla oko­ło 20% użyt­ko­wni­ków po­ja­wi się ze 2 ra­zy, a dla re­szty raz. 150 tys. uni­kal­nych od­wie­dza­ją­cych da­je przy 5 gr ja­kieś 9000 zł mie­sięcz­nie... Za­raz, coś tu jest nie tak. Fir­ma BinLayer, z któ­rej sie­ci K3n­sei ko­rzy­sta, nie daje tak wysokich stawek! Za­łóż­my, że to jed­nak po­mył­ka i K3n­sei po­gu­bił się we wła­snych ob­li­cze­niach. BinLayer okre­śla staw­kę na pół euro za 1000 za­mknięć re­kla­my (tak, 100% klik­nięć w krzy­żyk jest płat­ne!). Da­ło­by to ja­kieś 350 zł mie­sięcz­nie, to już wy­glą­da na bliż­sze praw­dzie. K3n­sei mó­wił też, że dla naj­bar­dziej po­pu­lar­nych mang, któ­re da­ją mu naj­wię­cej od­wie­dzin, usta­wił naj­lep­sze kon­trak­ty za wyż­szą staw­kę. Tym spo­so­bem moż­na wy­cis­nąć oko­ło 10% więk­szy za­ro­bek, a cho­ciaż­by z te­go po­wo­du, że sa­me Na­ru­to, BleachOne Piece sta­no­wią, we­dług je­go słów, 10% oglą­dal­no­ści stro­ny. Za­ro­bek zwięk­sza się więc o oko­ło 700 zł. Tym sa­mym sza­co­wa­ny za­ro­bek Man­ga Lib­ra­ry to oko­ło 8000 zł mie­sięcz­nie. Po­mi­ja­my kontrakty, o któ­rych nic nie je­steś­my w sta­nie po­wie­dzieć oraz po­wierz­chnię re­klam (czym większa, tym więk­sze stawki).

     Ale za­raz - prze­cież utrzy­ma­nie ser­wi­su kosz­tu­je! Uwzględ­nij­my to. K3n­sei na­pi­sał, że uży­wa 3 serwerów (nie wni­ka­my po co mu aż trzy, ale Tazmo też pi­sze, że po­trze­bu­je wię­cej ser­we­rów niż uży­wa), za łącz­ną su­mę oko­ło 940 zł mie­sięcz­nie. Do­dat­ko­wo ma wy­ku­pio­ne kon­ta pre­mium na megaupload i mediafire (oba po oko­ło 20 zł mie­sięcz­nie) + do­me­na (ja­kieś 10 zł mie­sięcz­nie, ma wy­ku­pio­ną w dro­giej fir­mie). Ra­zem kosz­ty za­my­ka­ją się w oko­ło 1000 zł mie­sięcz­nie. Ta­ką su­mę po­dał ja­ko włas­ne kosz­ty, co tyl­ko po­twier­dza, że w po­zo­sta­łych przy­pad­kach nie kła­mał. Za to kła­mał, pisząc, że ser­wis za­ra­bia je­dy­nie na włas­ne utrzy­ma­nie – licz­by mó­wią sa­me za siebie.

     No i co z oso­ba­mi uży­wa­ją­cy­mi Adblocka? Raport Mozilli wy­raź­nie wska­zu­je, że w Pol­sce ko­rzy­sta z nie­go oko­ło 800 tys. ludzi (we wszyst­kich prze­glą­dar­kach). We­dług ra­por­tu NetTrack pra­wie 55% Po­la­ków uży­wa in­ter­ne­tu, moż­na więc ob­li­czyć, że ja­kieś 3.8% lu­dzi ko­rzys­ta­ją­cych z in­ter­ne­tu w Pol­sce ma za­in­sta­lo­wa­ny ten do­da­tek. Ser­wis z ko­mik­sa­mi jest jed­nak do­me­ną mło­dych, a ci, wi­dząc ma­sę re­klam na ML, ma­ją pra­wo uświa­do­mić się szyb­ciej, niż resz­ta spo­łe­czeń­stwa ;) MuminekM, up­lo­a­der na ML, podał cie­ka­we wy­li­cze­nia, ja­kie K3n­sei prze­pro­wa­dził dla włas­ne­go ser­wi­su. We­dług nie­go aż 23% czy­tel­ni­ków blo­ko­wa­ło re­kla­my. Nie są­dzi­my, aby aż tak du­żo osób ro­bi­ło to na Cen­trum Man­gi, ale po­nie­waż nie dys­po­nu­je­my ta­ki­mi da­ny­mi, to za­łóż­my, że by­li oni tak sa­mo uświa­do­mie­ni. W koń­cu spo­ra część z nich to prze­cież te sa­me oso­by czy­ta­ją­ce na obu ser­wi­sach. Zmniej­szmy więc za­ro­bek Man­ga Lib­ra­ry o ¼ (25%). Wyj­dzie więc na to, że przy­chód bę­dzie w gra­ni­cach 6000 zł. Odej­mu­jąc kosz­ty włas­ne, czy­li oko­ło 1000 zł, zo­sta­je nam za­ro­bek na czys­to, do kie­sze­ni właś­ci­cie­la, czy­li oko­ło 5000 zł mie­sięcz­nie. A jeś­li ty­le nie za­ra­bia, to jest bar­dzo kiep­skim za­rząd­cą. Na­praw­dę bar­dzo kiep­skim - albo nie jest w 100% właś­ci­cie­lem serwisu.

     Ta­ka kal­ku­la­cja po­kry­wa się z wy­li­cze­nia­mi pew­nej osoby, któ­ra pi­sa­ła o tym u nas na Unii, a tak­że prze­ko­na­ła inną osobę, któ­ra sa­ma to przeliczyła. K3n­sei tak­że po­dał zarobek dla jednego ze swo­ich kon­trak­tów re­kla­mo­wych. Nie­za­leż­nie od na­szych ob­li­czeń, po­kry­wa się to tak­że z po­rów­na­niem sta­tys­tyk ser­wi­su shippunden.pl. W wa­ka­cje i okre­sie świą­tecz­nym za­in­te­re­so­wa­nie ser­wi­sem wzra­sta mniej wię­cej dwu­krot­nie (na pod­sta­wie sta­tys­tyk Cen­trum Man­gi i pa­ru in­nych du­żych ser­wi­sów), co po­twier­dza kil­ka do­nie­sień osób, ja­ko­by K3n­sei pry­wat­nie chwa­lił się, iż cza­sem ma około 10 tys. zł mie­sięcz­nie. Oczy­wiś­cie ob­li­cze­nia te są je­dy­nie mocno szacunkowe, nie są one jed­nak błęd­ne o 500% lub więcej!

     Tym sa­mym okre­śli­li­śmy w przy­bli­że­niu, ile szef Man­ga Lib­ra­ry za­ra­bia na cha­ry­ta­tyw­nej pra­cy skan­la­to­rów. Do­da­jąc do te­go pa­skud­ne trak­to­wa­nie, su­ge­ru­je­my, abyś­cie sa­mi wy­wnios­ko­wa­li, ja­ką osobą jest K3n­sei. Gdy­byś­my my pro­wa­dzi­li tak do­cho­do­wy ser­wis, to zro­bi­li­byś­my wszyst­ko, aby za­skar­bić doz­gon­ną wdzięcz­ność wszyst­kich grup skan­la­cyj­nych! A was za­pra­sza­my do czy­ta­nia na http://Centrum-Mangi.pl, któ­re w chwi­li obec­nej nie ma żad­nej re­kla­my oraz któ­re sa­mi bę­dzie­my od te­go mo­men­tu roz­wi­jać. Zna­ją­cych ję­zyk an­giel­ski, tak­że z sa­mych grup skan­la­cyj­nych, na­ma­wia­my do ko­rzys­ta­nia właś­nie z http://batoto.com i stron sa­mych an­giel­skich grup. Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych za­pra­sza­my do ko­men­to­wa­nia na stro­nie Unii.
Chcie­li­śmy też po­wie­dzieć, że Unia nie koń­czy swo­jej dzia­łal­no­ści wraz z koń­cem straj­ku, więc na na­szej stro­nie co ja­kiś czas bę­dą po­ja­wia­ły się kon­kret­ne in­for­ma­cje o po­stę­pie prac. Tym, któ­rzy py­ta­ją nas o na­sze pla­ny, mó­wi­my, że bę­dzie­my się chwa­lić re­zul­ta­ta­mi, a nie rze­cza­mi, któ­re chcie­li­by­śmy zro­bić. Te in­for­ma­cje nie bę­dą już tak sze­ro­ko roz­pow­szech­nia­ne, chy­ba że gru­py skan­la­cyj­ne oraz in­ni ad­mi­ni ze­chcą o nich wspo­mnieć u sie­bie na stro­nach. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy ca­ły czas sta­li po na­szej stronie!
     Nie­da­wno mia­ła miej­sce nie­cie­ka­wa sy­tu­a­cja, gdyż roz­dział Pro­jekt Man­ga zo­stał do­da­ny na M-L przed koń­cem straj­ku. Oczy­wiś­cie, mógł to być ma­ni­fest, któ­ry miał uświa­do­mić gru­pę, jak nie­do­sta­tecz­ne ma­ją za­bez­pie­cze­nia. Nie­mniej by­ła to bar­dzo nie­mi­ła spra­wa i po­ka­zu­je nam, że chro­nić mu­si­my się nie tyl­ko przed sze­fem M-L, ale tak­że przed nie­któ­ry­mi z czy­tel­ni­ków. To bar­dzo źle. Mó­wi się trud­no i ma­my na­dzie­ję, iż czy­tel­ni­cy bę­dą jed­nak po na­szej stro­nie, a o ta­kich sy­tu­a­cjach bę­dą nas in­for­mo­wa­li pry­wat­ny­mi ka­na­ła­mi. Strajk koń­czy się dzi­siaj, a my po­ru­szy­my dziś bar­dzo ży­wy i draż­li­wy te­mat. Przez ca­ły czas na­szej ak­cji czy­tel­ni­cy do­po­mi­na­li się o ten punkt, czyli:
Zarabianie na pracy skanlatorów.

     To dość trud­na spra­wa i dla­te­go nie chcie­li­śmy po­chop­nie wy­cią­gać wnios­ków. Jed­nak fak­tem jest, że Manga-Lib nie tyl­ko utrzy­mu­je z re­klam swo­ją in­fra­struk­tu­rę, ale tak­że przy­no­si sze­fo­wi spo­ry zysk. O ile wie­lu czy­tel­ni­ków, a na­wet skan­la­to­rów, jest w sta­nie za­ak­cep­to­wać utrzy­ma­nie ser­we­rów z rek­lam, to za­ra­bia­nie do włas­nej kie­sze­ni nie­ma­łych prze­cież pie­nię­dzy za cu­dzą pra­cę, jest dla nas nie do przy­ję­cia. W po­przed­nim new­sie po­ka­za­li­śmy, iż ca­łą pra­cę wy­ko­nu­je­my za dar­mo po to, aby pro­mo­wać man­gi w Pol­sce. Kie­dy ktoś z na­szej pra­cy ro­bi so­bie dzia­łal­ność za­rob­ko­wą, to wku­rza. Dla przy­kła­du: na oko­ło 77 grup skan­la­cyj­nych w Pol­sce (akty­wnych w chwi­li pu­bli­ka­cji te­go new­sa) je­dy­nie 2 ma­ją wła­sne re­kla­my, z któ­rych to utrzy­mu­ją ser­we­ry i ku­pu­ją ory­gi­nal­ne to­mi­ki. Resz­ta grup ko­rzy­sta z dar­mo­wych ser­we­rów (53) lub sa­mo­dziel­nie po­kry­wa cał­ko­wi­te kosz­ty (21). Jed­na gru­pa pro­si o wspar­cie czy­tel­ni­ków. Dar­mo­we hos­tin­gi za­zwy­czaj wrzu­ca­ją włas­ne re­kla­my i nie ma się na to żad­ne­go wpły­wu. Są właś­ci­cie­la­mi, da­ją za dar­mo, ma­ją ta­kie pra­wo. Nie po­tę­pia­my grup za wy­bór ta­kich hostingów.

     Trze­ba by tu za­zna­czyć, że ten sam pro­blem i te same protesty mia­ły miej­sce tak­że na ryn­ku an­glo­ję­zycz­nym. Swe­go cza­su dość głoś­na by­ła spra­wa ze StopTazmo, ser­wi­sem, któ­ry bez­ce­re­mo­nial­nie pobierał opłaty za czy­ta­nie i ścią­ga­nie roz­dzia­łów. Zmie­nił on nie­znacz­nie po­li­ty­kę, ale je­go dzia­łal­ność za­owo­co­wa­ła ty­mi sa­my­mi do­pis­ka­mi do roz­dzia­łów, któ­re sto­su­je część na­szych ro­dzi­mych skan­la­to­rów, czy­li „nie poz­wa­la­my na za­miesz­cza­nie na­szych roz­dzia­łów na stro­nie XXX”, itd. W tej chwi­li ten sam pro­ce­der co Man­ga-Lib, upra­wia Man­ga­Fox, a ra­czej od­wrot­nie, gdyż ten dru­gi ist­nie­je wie­lo­krot­nie dłu­żej. Skan­la­to­rzy nie­za­do­wo­le­ni z ta­kie­go obro­tu spra­wy, gdy ktoś za­ra­bia cięż­kie pie­nią­dze na ich cha­ry­ta­ty­wnej pra­cy, za­ło­ży­li wła­sny ser­wis, Batoto. My zro­bi­li­śmy to sa­mo, a do­kład­nie – do­ga­da­li­śmy się z Centrum Mangi, któ­re to od sa­me­go po­cząt­ku współ­pra­co­wa­ło z gru­pa­mi skanlacyjnymi.

     A te­raz do rze­czy. W ko­men­ta­rzach na stro­nie Unii po­ja­wia­ły się kil­ku­krot­nie opi­nie, że je­śli nie żą­da się ży­wej go­tów­ki w for­mie wy­mo­gu ko­rzy­sta­nia lub proś­by o wspar­cie, to zna­czy, że ser­wis nie za­ra­bia. To bar­dzo po­waż­ny błąd oce­ny eko­no­mii, gdyż re­kla­my tak na­praw­dę są bar­dzo kon­kret­ną for­mą za­rob­ku. Oso­ba, któ­ra chce się za­re­kla­mo­wać, MUSI za­pła­cić re­al­ne pie­nią­dze tej, któ­ra ta­ką re­kla­mę u sie­bie za­mieś­ci. Moż­na oczy­wiś­cie prze­pro­wa­dzić kam­pa­nię wy­mia­ny in­for­ma­cji, gdzie kar­tą prze­tar­go­wą są np. but­to­ny i ba­ne­ry czy mo­du­ły re­kla­mo­we. Ta­ka wy­mia­na jed­nak nie wią­że się z prze­pły­wem go­tów­ki. Praw­dą jest, że sa­mo wy­świet­la­nie re­klam jest do­cho­do­wym zajęciem.

     Dla przy­kła­du, Cen­trum Man­gi z sa­me­go po­cząt­ku ist­nie­nia gene­ro­wa­ło oko­ło 80 zł miesięcznie przy 2 mln odsłon i oko­ło 30 tys. uni­kal­nych użyt­ko­wni­ków. Rocz­nie jest to pra­wie 1000 zł, co z po­wo­dze­niem po­kry­ło­by kosz­ty ser­we­ra wir­tu­al­ne­go, ser­we­ra ba­zy SQL i pa­ru do­men. War­to za­u­wa­żyć, że 3 ta­kie re­kla­my i wca­le nie więk­sza po­pu­lar­ność wy­star­czy­ła­by na pod­sta­wo­wy (naj­tań­szy) ser­wer de­dy­ko­wa­ny. A wraz ze wzro­stem po­pu­lar­no­ści, ro­sła­by ilość pie­nię­dzy otrzy­my­wa­nych za tę jed­ną re­kla­mę, dzię­ki cze­mu mo­żna by za­in­we­sto­wać w lep­szy ser­wer o więk­szej prze­pu­sto­woś­ci. Tą dro­gą po­szedł wspo­mnia­ny wcześ­niej Batoto. Mu­si on przy­jąć ruch an­giel­skie­go ryn­ku skan­la­cyj­ne­go, któ­ry jest co naj­mniej 15-krot­nie więk­szy niż pol­ski, a prze­cież ko­rzy­sta­ją z nie­go tak­że in­ne na­ro­do­we spo­łecz­noś­ci. War­to za­u­wa­żyć, że ser­wis ten po­sia­da je­dy­nie 3 re­kla­my na stro­nie głów­nej, 1 na stro­nie pro­jek­tu i 2 na stro­nie czyt­ni­ka on­line. I to wy­star­cza na utrzy­ma­nie ser­wi­su więk­sze­go niż Manga-Library!

     A te­raz po­rów­naj­my z Man­ga-Lib­ra­ry. 6 re­klam na stro­nie głó­wnej, 3 na stro­nie pro­jek­tu, 4 na czyt­ni­ku on­line. Do­dat­ko­wo wy­ska­ku­ją­ca re­kla­ma ja­ko pop-up oraz w stopce jeden link do fir­my za­kła­da­ją­cej in­ter­net, na któ­rej nie ma wy­mia­ny w dru­gą stro­nę, więc pew­nie cho­dzi o kon­trakt. Po­pa­trzmy do te­go na sta­ty­sty­ki, któ­ry­mi K3n­sei się pochwalił:
 – około 150 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie.
 – około 30-35 milionów odsłon strony.
 – około 5-10 gr za każdą wyskakującą reklamę (to bar­dzo wy­so­ka staw­ka!), co 15 minut dla każdego IP.

     Prze­pro­wadź­my BAR­DZO BAR­DZO BAR­DZO przy­bli­żo­ne ob­li­cze­nia na pod­sta­wie da­nych z Cen­trum Man­gi, któ­ry ja­ko ser­wis o po­dob­nym pro­fi­lu da­je naj­bar­dziej wia­ry­god­ne po­rów­na­nie. Ze wzglę­du na dłu­gość new­sa nie bę­dzie tu wy­li­czeń krok po kro­ku. Cen­trum Man­gi we wrześ­niu 2010 ro­ku mia­ło 2 re­kla­my na głów­nej, 0 na pod­stro­nie pro­jek­tu i 1 na czyt­ni­ku on­line. Oko­ło 33% to oso­by, któ­re spę­dza­ją na stro­nie dłu­żej, niż 10 minut. Oko­ło 10% wszyst­kich od­wie­dzin, to oso­by czy­ta­ją­ce man­gi - głę­bo­kość od­wie­dzin na poziomie 20 i wię­cej stron oraz pra­wie 18% spę­dza­ją­cych na stro­nie dłu­żej niż pół go­dzi­ny. Ca­ła resz­ta to od­wie­dza­ją­cy, któ­rzy wej­dą zo­ba­czyć, czy jest coś no­we­go i od­świe­żą cza­sem pa­rę stron z ko­men­ta­rza­mi, albo tyl­ko ścią­gną ja­kiś roz­dział man­gi na dysk. Za­łóż­my, że na ML jest podobnie.

     ML ma obec­nie oko­ło 5 ra­zy wyż­szą licz­bę uni­kal­nych use­rów i oko­ło 15-krot­nie więk­szą licz­bę od­słon, niż CM rok te­mu. Ma też śred­nio 3 ra­zy wię­cej re­klam, co da­je oko­ło 1200 zł mie­sięcz­nie. Nie uwzględ­ni­li­śmy w tej kwo­cie licz­by od­słon, gdyż za­le­ży to od ilo­ści pod­pi­sa­nych kon­trak­tów oraz od współ­czyn­ni­ka tzw. cappingu. K3n­sei ma pod­pi­sa­nych kil­ka­naś­cie kon­trak­tów (nie spo­sób do­wie­dzieć się ile, chy­ba, że sam za­in­te­re­so­wa­ny to ujaw­ni), a cap­ping na oko wy­cho­dzi oko­ło 3-5 (czym mniej­sza war­tość, tym więk­szy mo­że, ale nie mu­si, być za­ro­bek), co da­je staw­kę pra­wie 6-krot­nie wyż­szą, czy­li mie­sięcz­nie bę­dzie to ja­koś 7000 zł. Do te­go do­cho­dzi reklama wyskakująca, któ­ra dla oko­ło 20% użyt­ko­wni­ków po­ja­wi się ze 2 ra­zy, a dla re­szty raz. 150 tys. uni­kal­nych od­wie­dza­ją­cych da­je przy 5 gr ja­kieś 9000 zł mie­sięcz­nie... Za­raz, coś tu jest nie tak. Fir­ma BinLayer, z któ­rej sie­ci K3n­sei ko­rzy­sta, nie daje tak wysokich stawek! Za­łóż­my, że to jed­nak po­mył­ka i K3n­sei po­gu­bił się we wła­snych ob­li­cze­niach. BinLayer okre­śla staw­kę na pół euro za 1000 za­mknięć re­kla­my (tak, 100% klik­nięć w krzy­żyk jest płat­ne!). Da­ło­by to ja­kieś 350 zł mie­sięcz­nie, to już wy­glą­da na bliż­sze praw­dzie. K3n­sei mó­wił też, że dla naj­bar­dziej po­pu­lar­nych mang, któ­re da­ją mu naj­wię­cej od­wie­dzin, usta­wił naj­lep­sze kon­trak­ty za wyż­szą staw­kę. Tym spo­so­bem moż­na wy­cis­nąć oko­ło 10% więk­szy za­ro­bek, a cho­ciaż­by z te­go po­wo­du, że sa­me Na­ru­to, BleachOne Piece sta­no­wią, we­dług je­go słów, 10% oglą­dal­no­ści stro­ny. Za­ro­bek zwięk­sza się więc o oko­ło 700 zł. Tym sa­mym sza­co­wa­ny za­ro­bek Man­ga Lib­ra­ry to oko­ło 8000 zł mie­sięcz­nie. Po­mi­ja­my kontrakty, o któ­rych nic nie je­steś­my w sta­nie po­wie­dzieć oraz po­wierz­chnię re­klam (czym większa, tym więk­sze stawki).

     Ale za­raz - prze­cież utrzy­ma­nie ser­wi­su kosz­tu­je! Uwzględ­nij­my to. K3n­sei na­pi­sał, że uży­wa 3 serwerów (nie wni­ka­my po co mu aż trzy, ale Tazmo też pi­sze, że po­trze­bu­je wię­cej ser­we­rów niż uży­wa), za łącz­ną su­mę oko­ło 940 zł mie­sięcz­nie. Do­dat­ko­wo ma wy­ku­pio­ne kon­ta pre­mium na megaupload i mediafire (oba po oko­ło 20 zł mie­sięcz­nie) + do­me­na (ja­kieś 10 zł mie­sięcz­nie, ma wy­ku­pio­ną w dro­giej fir­mie). Ra­zem kosz­ty za­my­ka­ją się w oko­ło 1000 zł mie­sięcz­nie. Ta­ką su­mę po­dał ja­ko włas­ne kosz­ty, co tyl­ko po­twier­dza, że w po­zo­sta­łych przy­pad­kach nie kła­mał. Za to kła­mał, pisząc, że ser­wis za­ra­bia je­dy­nie na włas­ne utrzy­ma­nie – licz­by mó­wią sa­me za siebie.

     No i co z oso­ba­mi uży­wa­ją­cy­mi Adblocka? Raport Mozilli wy­raź­nie wska­zu­je, że w Pol­sce ko­rzy­sta z nie­go oko­ło 800 tys. ludzi (we wszyst­kich prze­glą­dar­kach). We­dług ra­por­tu NetTrack pra­wie 55% Po­la­ków uży­wa in­ter­ne­tu, moż­na więc ob­li­czyć, że ja­kieś 3.8% lu­dzi ko­rzys­ta­ją­cych z in­ter­ne­tu w Pol­sce ma za­in­sta­lo­wa­ny ten do­da­tek. Ser­wis z ko­mik­sa­mi jest jed­nak do­me­ną mło­dych, a ci, wi­dząc ma­sę re­klam na ML, ma­ją pra­wo uświa­do­mić się szyb­ciej, niż resz­ta spo­łe­czeń­stwa ;) MuminekM, up­lo­a­der na ML, podał cie­ka­we wy­li­cze­nia, ja­kie K3n­sei prze­pro­wa­dził dla włas­ne­go ser­wi­su. We­dług nie­go aż 23% czy­tel­ni­ków blo­ko­wa­ło re­kla­my. Nie są­dzi­my, aby aż tak du­żo osób ro­bi­ło to na Cen­trum Man­gi, ale po­nie­waż nie dys­po­nu­je­my ta­ki­mi da­ny­mi, to za­łóż­my, że by­li oni tak sa­mo uświa­do­mie­ni. W koń­cu spo­ra część z nich to prze­cież te sa­me oso­by czy­ta­ją­ce na obu ser­wi­sach. Zmniej­szmy więc za­ro­bek Man­ga Lib­ra­ry o ¼ (25%). Wyj­dzie więc na to, że przy­chód bę­dzie w gra­ni­cach 6000 zł. Odej­mu­jąc kosz­ty włas­ne, czy­li oko­ło 1000 zł, zo­sta­je nam za­ro­bek na czys­to, do kie­sze­ni właś­ci­cie­la, czy­li oko­ło 5000 zł mie­sięcz­nie. A jeś­li ty­le nie za­ra­bia, to jest bar­dzo kiep­skim za­rząd­cą. Na­praw­dę bar­dzo kiep­skim - albo nie jest w 100% właś­ci­cie­lem serwisu.

     Ta­ka kal­ku­la­cja po­kry­wa się z wy­li­cze­nia­mi pew­nej osoby, któ­ra pi­sa­ła o tym u nas na Unii, a tak­że prze­ko­na­ła inną osobę, któ­ra sa­ma to przeliczyła. K3n­sei tak­że po­dał zarobek dla jednego ze swo­ich kon­trak­tów re­kla­mo­wych. Nie­za­leż­nie od na­szych ob­li­czeń, po­kry­wa się to tak­że z po­rów­na­niem sta­tys­tyk ser­wi­su shippunden.pl. W wa­ka­cje i okre­sie świą­tecz­nym za­in­te­re­so­wa­nie ser­wi­sem wzra­sta mniej wię­cej dwu­krot­nie (na pod­sta­wie sta­tys­tyk Cen­trum Man­gi i pa­ru in­nych du­żych ser­wi­sów), co po­twier­dza kil­ka do­nie­sień osób, ja­ko­by K3n­sei pry­wat­nie chwa­lił się, iż cza­sem ma około 10 tys. zł mie­sięcz­nie. Oczy­wiś­cie ob­li­cze­nia te są je­dy­nie mocno szacunkowe, nie są one jed­nak błęd­ne o 500% lub więcej!

     Tym sa­mym okre­śli­li­śmy w przy­bli­że­niu, ile szef Man­ga Lib­ra­ry za­ra­bia na cha­ry­ta­tyw­nej pra­cy skan­la­to­rów. Do­da­jąc do te­go pa­skud­ne trak­to­wa­nie, su­ge­ru­je­my, abyś­cie sa­mi wy­wnios­ko­wa­li, ja­ką osobą jest K3n­sei. Gdy­byś­my my pro­wa­dzi­li tak do­cho­do­wy ser­wis, to zro­bi­li­byś­my wszyst­ko, aby za­skar­bić doz­gon­ną wdzięcz­ność wszyst­kich grup skan­la­cyj­nych! A was za­pra­sza­my do czy­ta­nia na http://Centrum-Mangi.pl, któ­re w chwi­li obec­nej nie ma żad­nej re­kla­my oraz któ­re sa­mi bę­dzie­my od te­go mo­men­tu roz­wi­jać. Zna­ją­cych ję­zyk an­giel­ski, tak­że z sa­mych grup skan­la­cyj­nych, na­ma­wia­my do ko­rzys­ta­nia właś­nie z http://batoto.com i stron sa­mych an­giel­skich grup. Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych za­pra­sza­my do ko­men­to­wa­nia na stro­nie Unii.
Chcie­li­śmy też po­wie­dzieć, że Unia nie koń­czy swo­jej dzia­łal­no­ści wraz z koń­cem straj­ku, więc na na­szej stro­nie co ja­kiś czas bę­dą po­ja­wia­ły się kon­kret­ne in­for­ma­cje o po­stę­pie prac. Tym, któ­rzy py­ta­ją nas o na­sze pla­ny, mó­wi­my, że bę­dzie­my się chwa­lić re­zul­ta­ta­mi, a nie rze­cza­mi, któ­re chcie­li­by­śmy zro­bić. Te in­for­ma­cje nie bę­dą już tak sze­ro­ko roz­pow­szech­nia­ne, chy­ba że gru­py skan­la­cyj­ne oraz in­ni ad­mi­ni ze­chcą o nich wspo­mnieć u sie­bie na stro­nach. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy ca­ły czas sta­li po na­szej stronie!

Krysto Wyświetleń: 2 588 Komentarzy: 0
Tagi:
Oceń tytuł:
0.0
Średnia z 0
0.0
Kreska:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Historia:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Postacie:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Przyjemność z czytania:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Zobacz też:
Uwaga!
Przeglądasz witrynę jako gość.
Dlatego zachęcamy do rejestracji lub do wejścia na stronę
pod swoją nazwą użytkownika.
Informacja
Członkowie grupy Gość nie posiadają uprawnień do komentowania tego artykułu.